Стратегически институт за национални политики и идеи – СИНПИ

Намираме се в най-сложната обстановка за последните 77 години. Война в Европа, КОВИД пандемия, икономически шокови вълни, върхова инфлация и надигащ се стагфлационен ураган. Разчупени от санкциите са икономическите основи на международния търговски и финансов ред.

Войната разяжда със всеки изминал ден мира в Източна Европа и обостря съществуващите конфликти в ЕС.

Националният интерес на България е нацията и държавата да защитават географската, политическата и културната ни идентичност, както и икономическата и социална сигурност на всеки български гражданин срещу всякакви външни и вътрешни атаки. И това в контекста на спазването на общите европейски ценности между независими суверенни държави, членки на успешна Европейска общност.

България има нужда от отговорни и компетентни правителства, служещи единствено на българските национални интереси. Правителства, които да направят страната ни икономически по-силна, индустриално по-модерна, социално по-справедлива, в международен план по-ценена и уважавана.

Съзнаваме, че сега съществува вакуум в областта на стратегическите изследвания, държавното управление и предлаганите национални политики. Откроява се съществена липса на синхрон между научния и експертен потенциал от една страна и предлаганите национални политики на местно и национално равнище от друга.

Ето защо създаваме СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ИДЕИ (СИНПИ).

Нашата амбиция е той да се превърне в институция от високо ниво, като един от водещите мозъчни тръстове за разработване на стратегии и политики с висок интелектуален и иновационен потенциал.

СИНПИ ще служи като форум на високо ниво за размисъл, изследване и диалог, където академични постижения, опитни инициатори и изпълнители на политики и други граждани от всички сфери на живота ще се срещат, за да разсъждават и обменят идеи по големи обществени проблеми, особено що се отнася до развитието на България и Балканите.

СИНПИ ще организира и извършва на интердисциплинарна основа дългосрочни изследвания на социални, икономически, политически, в областта на сигурността, отбраната и международните отношения, научни, културни и други проблеми, пред които е изправена българската държава, с цел да допринесе за търсене на решения.

Основна мисия на СИНПИ ще е да бъде свързващо звено между държавата, различните социални групи, граждански организации, браншови организации в намирането на решения в различните области на държавното управление.

Заедно с това СИНПИ цели да се превърне в един независим национален форум за идеи и реформи в политиката. В мозъчен център за икономически и социални стратегии за развитието и прогреса на България, региона и страните от Югоизточна Европа.

КАК СЕ ЗАРОДИ ИДЕЯТА

 • От опита на Пакта за растеж и стабилност за Югоизточна Европа и Икономическата инициатива за Югоизточна Европа (SEEI);
 • От признаването на необходимостта за едно засилено сътрудничество в областта на икономическата и социалната политика между страните от региона;
 • От липсата на изследователска институция в региона, на която политици, бизнесът и други сектори могат да разчитат при адресирането на голям обхват от регионални и национални икономически и социални въпроси, политики и стратегии.  

НАШАТА ВИЗИЯ:

Да бъдем партньор в развитието и разпространението на експертни познания по стратегически въпроси от важност за политическите, бизнес и академическите лидери. Да подпомагаме успешно вземането на решения в областта на икономическата и социална политика и развитието на България, Балканите и Европейския съюз.

МИСИЯ:

Да подпомогнем формирането на политически решения и стратегии с оглед подобряването на икономическата и социална среда в България и в региона на Балканите и Европейския съюз.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ НА СИНПИ:

 • Да изследва и анализира икономическите и политическите процеси в света, Европа и Балканския регион и тяхното отражение върху България;
 • Наблюдение, оценка и анализ на световни, регионални и локални икономически, финансови, политически и военни кризи;
 • Оценка на проекти или приети национални стратегии и политики в сферата на икономиката, социалната политика, образованието, демографските въпроси, националната сигурност, отбраната и международните отношения;
 • Импакт анализ на предложени за обществено обсъждане национални и регионални концепции;
 • Организиране и провеждане на открити дискусии свързани с национални политики и стратегии;
 • Извършване на целеви мониторингови проучвания на изпълнението на конкретни политики и стратегии на национално и териториално ниво;
 • Разработване на конкретни мерки за изпълнение на национални политики и стратегии;
 • Изграждане на капацитет за провеждане на мониторинг, събиране на информация и анализ;
 • Провеждане на проучвания на общественото  мнение по отношение на въпроси свързани с националните политики и стратегии;
 • Разработване на национални и регионални проекти за политики и стратегии;
 • Участие в национални и международни изследователски проекти, мрежи и дейности;
 • Организация на национални и с международно участие форуми;
 • Издателска дейност – периодично печатно издание и информационен сайт.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ПОД ФОРМАТА НА:

 • ДИСКУСИИ И СРЕЩИ – СИНПИ ще организира периодично дискусии, семинари и неформални срещи за обсъждане на важни регионални проблеми;
 • МАТЕРИАЛИ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Членовете наСИНПИ ще подготвят становища, които ще представят мнения по важни стратегически въпроси;
 • ДОКЛАДИ И ИЗДАНИЯ – Официалните доклади ще са плод на конструктивна конфронтация на идеи, покриващи широк спектър от мнения в съответната работна група.

СИНПИ ЩЕ ПРОМОТИРА И СЪЗДАВА:

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКЦИЯТА НА ИНСТИТУТА И АУДИТОРИЯ:

ПАРТНЬОРИ НА СИНПИ:

 • Правителствени институции;
 • Международни организации;
 • Фондации;
 • Корпорации;
 • Банки;
 • Университети.

СЪЩНОСТТА НА НАШАТА ДЕЙНОСТ:

 • СИНПИ ще поддържа и обновява една „въртяща се програма“ от стратегически въпроси, които ще са начело на списъка от регионални проблеми през следващия период;
 • Подчертаваме значението на средносрочните хоризонти от 1-3 години, които управляващите трябва да адресират по време на техния мандат;
 • Всички изследвания ще се „превеждат“ в практически предложения към ковачите на политиката;
 • Фокусът ще бъде върху системните последствия от даден проблем, както и от необходимостта от системни отговори;
 • Основната ни институционална философия ще бъде продължителност и непрекъснато натрупващо се развитие на експертизата, репутацията и влиянието ни.
Затвори менюто